Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TOKO E-mail: post@tokooo.nl Website: www.tokooo.nl

1. TOKO: Studio Melle Koot, gevestigd te Groningen onder KvK nr. 76872939 . 2. Klant: degene met wie TOKO een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: TOKO en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens TOKO.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van

  derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van TOKO zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand_________________ geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het

  aanbod of de offerte staat vermeld.

 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn

  overeengekomen.

Artikel 3 – Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt TOKO zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt TOKO slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen die TOKO hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die TOKO hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan TOKO te allen tijde wijzigen.

 3. Partijen komen voor een dienstverlening door TOKO een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 4. TOKO is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient TOKO de klant tijdig te laten weten waarom een

  hogere prijs gerechtvaardigd is.

 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten

  vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 7. TOKO heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal TOKO prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met TOKO op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de

  prijsverhoging.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn

1. TOKO mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag

 1. TOKO mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering te hebben voldaan.

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het

  overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in

  verzuim en in gebreke is, zonder dat TOKO de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 4. TOKO behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een

  zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 – Betalingen en betalingstermijn Artikel 8 – Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is TOKO gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan TOKO.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag TOKO zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn

  betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

  van TOKO op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door TOKO, dan is hij nog steeds

  verplicht de afgesproken prijs aan TOKO te betalen.

Artikel 15 – Vergoeding van bezorgkosten Artikel 18 – Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 20 – Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan TOKO te verrekenen met een vordering op TOKO.

Artikel 27 – Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van TOKO die bij de klant aanwezig zijn
  zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 2. De klant geeft op eerste verzoek van TOKO de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 31 – Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor TOKO enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 33 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. TOKO voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. TOKO heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het

  eventueel afgesproken voorschot door de klant.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat TOKO tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat TOKO tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 2. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat TOKO tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst,

  komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 34 – Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan TOKO.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert TOKO de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door TOKO redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of

  bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 42 – Vrijwaring

De klant vrijwaart TOKO tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door TOKO geleverde producten en/of diensten.

Artikel 43 – Klachten

 1. De klant dient een door TOKO geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant TOKO daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen TOKO uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat TOKO in staat is hierop adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat TOKO

  gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 44 – Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan TOKO.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling TOKO ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 45 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als TOKO een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan TOKO verschuldigd zijn.

Artikel 46 – Aansprakelijkheid TOKO

 1. TOKO is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien TOKO aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. TOKO is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien TOKO aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 47 – Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van TOKO vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 48 – Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer TOKO toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door TOKO niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat TOKO in verzuim is.

 3. TOKO heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien TOKO kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 49 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van TOKO in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan TOKO kan worden toegerekend in een van de wil van TOKO onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van TOKO kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor TOKO 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat TOKO er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. TOKO is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 50 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Artikel 51 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. TOKO is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal TOKO zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

  zeggen.

Artikel 52 – Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van TOKO.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel undefined – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat TOKO bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel undefined – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar TOKO is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief

  bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 11 april 2023.

Een kijkje in de TOKO?

Een kijkje in de TOKO?